مديريت حوادث وفوريتهاي پزشكي
۱۳۹۹ پنج شنبه ۲۱ فروردين
br ENGLISH
اهم فعاليتهاي جاري در واحد mcmc

فعاليتهاي جاري در MCMC

* ثبت فرم اطلاعات پايان شيفت در سه نوبت صبح عصر شب درمحدوده زماني تعريف شده توسط كليه مراكز درماني وآموزشي درماني دانشگاهي ومراكز درماني تامين اجتماعي و خصوصي وارگانها

* ثبت فرم اطلاعات روزانه (24 ساعت گذشته ) درمحدوده زماني تعريف شده توسط كليه مراكز درماني وآموزشي درماني دانشگاهي ومراكز درماني تامين اجتماعي و خصوصي وارگانها

* ثبت كليه اعزامها در سامانه اعزام وتكميل فرم مربوطه توسط كليه مراكز درماني وآموزشي درماني دانشگاهي ومراكز درماني تامين اجتماعي و خصوصي وارگانها وارسال به MCMC   دانشگاه

* تكميل فرم مصدومين حوادث مرتبط با چهارشنبه سوري از اوايل اسفند توسط كليه مراكز درماني وآموزشي درماني دانشگاهي ومراكز درماني تامين اجتماعي و خصوصي وارگانها

* پيگيري اعزامها تا حصول نتيجه وثبت كليه اطلاعات نهايي در سامانه   توسط كارشناسان MCMC   دانشگاه

* پاسخگويي به شكايات درماني وبيمارستاني وارسال شكايات به كارشناس شكايات درمان

اعلام آماده باش جهت فعال نمودن كد سما (724)زمان اعزام بيمارمشكوك به سكته مغزي  از اورژانس پيش بيمارستاني يا از بيمارستانهاي مجاور  به مركز آموزشي درماني بوعلي سينا

* استخراج اطلاعات آماري وعملكردي اعزامها از سا ما نه

 

1397/09/11
Powered by DorsaPortal