مديريت حوادث وفوريتهاي پزشكي
۱۳۹۹ پنج شنبه ۲۱ فروردين
br ENGLISH
ستاد هدايت و اطلاع رساني امور درمان دانشگاه

شروع به كار و نحوه فعاليت ستاد هدايت درمان :

براساس دستورالعمل وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي ستاد هدايت و اطلاع رساني دانشگاه از سال 1380 بطور رسمي و از طريق ارتباط با دو خط تلفن و حضور فعال كارشناسان. مسئولين و مديران گروههاي مختلف معاونت درمان و دانشگاه ، فعاليت خود را به صورت شبانه روزي آغاز كرده است

اين ستاد با بكارگيري مديران وكارشناسان ستادي و سوپر وايزر هاي درماني سطح استان بطور 24 ساعته در جهت دستيابي به اهداف ذيل تلاش مي كند .

اهم وظايف و فعاليتهاي جاري ستاد هدايت درمان دانشگاه :

نظارت مستمربر فعاليت و عملكرد اعزام بيماران اورژانس در مراكز درماني سطح استان ( دولتي ، خصوصي ) بطور شبانه روزي و در اسرع وقت .
هماهنگي و اخذ پذيرش در اعزام بيماران اورژانس اين مراكز علاوه بر اين بيماران نيازمند از استانها و شهرهاي مجاور (، ... )
پيگيري موارد عدم پذيرش بيماران اورژانس و اطلاع وارتباط با مسئولين محترم دانشگاه در جهت رفع مشكلات موجود و پذيرش بيماران .
هماهنگي ورفع مشكل پذيرش بيماران غير طرف قرارداد بيمه از جمله بيمه كميته امداد و .... .
ثبت مشخصات و شرح حال تمامي بيماران اورژانس متقاضي پذيرش در فرمهاي طراحي شده در ستاد هدايت ،
جمع آوري ، ارائه آمار ، جداول و اطلاعات كليدي در ارتباط با مشكلات و معضلات درماني در سطح استان بخصوص موارد اورژانس بصورت "به روز شده" به طوري كه در هر لحظه وضعيت فعاليت مراكز درماني سطح استان مشخص و گويا مي باشد .
آمادگي دخالت مستقيم و سريع در هماهنگي و ارائه خدمت در حوادث و بحرانها از جمله زلزله ، انفجار ، حوادث ترافيكي ، سوانح هوايي و.....
رسيدگي سريع تلفني به شكايات و معضلات پيش آمده در مراكز درماني سطح شهرستان در اسرع وقت و بدون نياز به بروكراسي اداري بطوريكه نياز بيمار اورژانسي در اسرع وقت تامين و رسيدگي اداري متعاقبا پيگيري مي گردد .
هماهنگي وارتباط با ساير ارگانها درجهت تسريع خدمت رساني به بيماران اورژانس ( از جمله واحد پيوند اعضاء ، اورژانس 115 ، سازمان انتقال خون ، و ... ) و بصورت موردي در ارتباط با بيماران در معرض خطر كه فوريت عمل را طلب مي نمايد .
دريافت آمار و اطلاع از وضعيت كليه تخت هاي بيمارستاني بخصوص تخت هاي ويژه در هر شيفت كاري.
دريافت برنامه آنكالي و چك حضور متخصصين در شهرستانها
همكاري با ستاد حوادث غير مترقبه ( اعلام آماده باش به بيمارستانهاي نزديك به محل حادثه ، جابجايي بيماران از بيمارستانهاي نزديك محل حادثه به ساير بيمارستانها ، جمع آوري مشخصات مصدومان و آمار مراجعين ، شركت در توزيع و ترياژ بيماران و مصدومان
 

گزارش عملكرد آماري سال  96 ستاد هدايت واطلاع رساني 

تعداد كل درخواست : 3441          تعداد پذيرش : 2705             عدم پذيرش :164

 اعلام انصراف از اعزام يا عدم نياز به اعزام :   572 مورد                 درصد پذيرش : 94%          درصد عدم پذيرش :6%

تعداد پذيرشهاي با مداخله وصلاحديد(اجبار) ستاد: 164مورد

(اعزامهايي كه ستاد با مقاومت مقصد درپذيرش مواجه شده و براساس وضعيت ونياز بيمار بادستورالعمل موجودو صلاحديد بدون تاييد پذيرش بيمار را اعزام نموده است . درصورت عدم مداخله ستاد  اين آمار به  عدم پذيرشها  اضافه مي شود .

بيشترين سرويسهاي درخواستي جهت اعزام

PICU

 

    

NICU

ICU

 داخلي

 

ارتوپدي

باوبدون

CARM

 

مسموميت/

ICUمسموميت

سوختگي/

ICUسوختگي

تخت عادي و ICU  نورولوژي

CCU /سرويسهاي

 قلبي

 

`1-*نروسرجري/

ICUنروسرجري

110

115

163

243

222

372

379

432

713

ساير سرويسها:عروق  زنان (مادر پرخطر)- گوارش توراكس- جراحي دياليز - سونوگرافي سرويسهاي فوق تخصصي اطفال

گزارش علل عدم پذيرش

ICU

نورولوژي

ICU داخلي و ريه

Picu

 

سرويسهاي فوق تخصصي اطفال /NICU

سرويسهاي قلبي

(فقدان تجهيزات و تخت)

ICU

مسموميت

 

ICU نروسرجري

 

جراحي

عروق

ساير

40

25

25

20

20

18

8

3

5

 

گزارش بيمارستانهايي با بيشترين پذيرش دهي 

امام (ره)

ساري

بوعلي سينا

رازي قائمشهر

17شهريور

آمل

مركزقلب

زارع

طالقاني

چالوس

شهيدرجايي

تنكابن

امام رضا(ع)

آمل

امام (ره)

بهشهر

570

295

204

156

161

151

107

84

70

58

 

 

گزارش بيمارستانهايي كه بيشترين درخواست اعزام جهت اخذ پذيرش را داشتند

شهداء

زيرآب

امام حسين (ع)نكا

شهداء

محمودآباد

ثامن الائمه گلوگاه

شهيدرجايي

تنكابن

حاج عزيزي

جويبار

امام سجاد (ع)رامسر

امام (ره)

نور

 

قائم (عج)

كلاردشت

390

335

304

295

266

243

226

171

91

  اعلام انصراف از اعزام يا عدم نياز به اعزام :   572 مورد                

علل :

1)هماهنگي انجام مشاوره تلفني بدليل پربودن تختها/ تغييرنظرپزشك معالج پس ازانجام مشاوره/عدم نياز به اعزام

 2) مورد بازبيني قرار گرفتن تختهاي بستري مبدا /خالي شدن تخت / منتفي شدن اعزام

3)بيمار بدحال وشرايط لازم جهت اعزام را ندارد /منتفي كردن اعزام تا پايداري نسبي وضعيت بيمار

 4) عدم رضايت همراهان بيمار جهت اعزام بيمار به ساير مراكزيا مراكز غير همجوار / منتفي شدن اعزام

5)عدم همكاري آنكال مبدا درارائه شرح حال مستقيم به آنكال مقصد (مربوط به مواردي است كه تخصص درمبدا موجود ونياز به مركزمجهزتر بنابر ديدگاه آنكال مبدا مي باشد )دراين موارد اعزام ازنظر ستاد منتفي اعلام مي گردد

6)طولاني شدن فرايند اخذ پذيرش بويژه درسرويسهاي فوق تخصصي يا ازمراكزآموزشي درماني /ترخيص بيمار با رضايت شخصي

7) درخواست اعزام به مركزمجهزتر عليرغم داشتن تخصص وتجهيزات بدليل هاي ريسك بودن بيمار /درصورت اصرارآنكال مبدا عليرغم اعلام عدم نيازبه اعزام توسط  ستاد به مبدا / برقراري ارتباط با آنكالهاي استاد معين /منفي شدن اعزام براساس نظرآنكال استاد معين

  
 
 
 
 
 
آمار عملكرد ماهانه ستاد هدايت واطلاع رساني سال 95
اسفند
بهمن
دي
آذر
آبان
مهر
شاخص عملكرد
232
283
276
255
225
246
تعداد كل درخواست
206
228
226
216
180
196
تعداد پذيرش
12
9
11
12
9
12
تعداد عدم پذيرش
25
46
39
27
36
38
انصراف از اعزام /عدم نياز به اعزام
94/5%
96/2%
95/3%
94/7%
95/2%
94/2%
درصد پذيرش
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

عملكرد ستاد هدايت واطلاع رساني به تفكيك ماه  سال 1397

درصد پذيرش

پذيرش

اجباري ستاد

انصراف /عدم نياز به اعزام

درخواست قطعي

عدم پذيرش

پذيرش

كل درخواست

                   شاخص

       ماه

4/93%

6

67

273

18

255

340

فروردين

94%

9

46

219

13

206

269

ارديبهشت

3/94%

16

47

262

15

247

309

خرداد

7/94%

24

53

326

17

309

379

تير

2/97%

21

62

325

9

316

387

مرداد

2/94%

9

61

346

20

326

407

شهريور

 

 

 

 

 

 

 

مهر

 

 

 

 

 

 

 

آبان

 

 

 

 

 

 

 

آذر

 

 

 

 

 

 

 

دي

 

 

 

 

 

 

 

بهمن

 

 

 

 

 

 

 

اسفند

 

 

 

 

 

 

 

جمع كل

 عملكرد ستاد هدايت (MCMC)در مهرماه 97