مديريت حوادث وفوريتهاي پزشكي
۱۳۹۹ پنج شنبه ۲۱ فروردين
br ENGLISH
آئین نامه تاسیس

آئین نامه تأسیس وفعالیت مراکز خدمات آمبولانس خصوصی
 وشرایط بکارگیری آمبولانس توسط بخشهای دولتی وخصوصی

این آئین نامه مشتمل بر10 فصل ،32ماده و43 تبصره می باشد که به امضای وزیر بهداشت ودرمان رسیده وتوسط آقای دکترمعصومی رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی به کلیه دانشگاههای علوم پزشکی کشورابلاغ گردید.

ماده 1 : مراکز خدمات آمبولانس خصوصی، به مراکزی اطلاق می شود که به صورت شبانه روزی وطبق ضوابط ومقررات وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشکی پس از اخذ مجوزهای قانونی (موافقت اصولی ، پروانه تأسیس وپروانه مسئول فنی) با هدف ارائه خدمات آمبولانس ،وجهت حمل ونقل بیماران غیر اورژانس تأسیس می گردد وتابع مفاد این آئین نامه وسایر مقررات ذیربط می باشد .

ماده 2 : پروانه تأسیس ومسئول فنی، پروانه های قانونی هستند که پس از تصویب کمیسیون تشخیص امور پزشکی موضوع ماده 20 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی، دارویی مواد خوردنی وآشامیدنی توسط وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی جهت فعالیت هرمرکز صادر می گردد وبا رعایت ضوابط این آئین نامه قابل تمدید می باشد .

ماده 3: نظر به اهمیت خدمات آمبولانسی و لزوم نظارت دقیق ، یک مرکز مشترک ارتباطات(دیسپچ) به واسطه همکاری وسرمایه گذاری کلیه مراکز آمبولانس خصوصی در هرشهر تأسیس می گردد. مرکز ارتباطات مراکز آمبولانس خصوصی (دیسپچ) مرکزی است که از مشارکت کلیه مراکز آمبولانسهای خصوصی که در تاریخ تصویب این آئین نامه دارای مجوز تأسیس بوده و طبق مقررات ذیربط به عنوان اتحادیه / شرکت به ثبت رسیده وبا دریافت پروانه تأسیس از وزارت بهداشت ودرمان تشکیل می گردد.

تبصره 1: صدور مجوز دیسپچ مراکز آمبولانس خصوصی برای اشخاص حقیقی یا حقوقی که بعداز تاریخ تصویب این آئین نامه براساس ضوابط و مقررات دراین آئین نامه درخواست تأسیس می نمایند منوط  به عضویت متقاضی دراتحادیه / شرکت دیسپچ آمبولانسهای خصوصی می باشد واتحادیه/ شرکت بعداز صدور موافقت اصولیتوسط مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی دانشگاه / دانشکده ملزم به پذیرش شخص مذکور می باشد.

تبصره2:اساسنامه اتحادیه /شرکت باید با موافقت مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی دانشگاه/دانشکده تنظیم و هر گونه تغییر در اساسنامه با اطلاع رسمی و موافقت مکتوب مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی،دانشگاه/دانشکده جنبه قانونی دارد.

ماده 4 :به منظور رعایت اختصار، در این آئین نامه،مراکز خدمات آمبولانس خصوصی با کلمه مراکز ، وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی با کلمه وزارت متبوع دانشگاهها /دانشکده ها وکمیسون قانونی تشخیص امور پزشکی موضوع ماده 20 قانون مربوط به مقررات امورپزشکی دارویی ومواد خوردنی وآشامیدنی با کلمه کمیسیون قانونی مشخص می شود .

فصل 2: شرایط عمومی موسس، مسئول فنی و سایر کارکنان و مدارک مورد نیاز

الف: تابعیت جمهوری اسلامی ایران

ب: متدین به یکی از ادیان رسمی کشور

ج : ارائه عدم سوء پیشیه کیفری و پزشکی وگواهی تندرستی وعدم اعتیاد

د: ارائه گواهی از اداره کل نظارت براماکن عمومی ناجا ویا ادارات تابعه آنها

ه: ارائه تصویر آخرین مدرک تحصیلی معتبر(مورد تائید وزارت بهداشت ودرمان )

و: ارائه تصویر تمام صفحات شناسنامه وکارت ملی

ز: تعهد کتبی موسس با موسسان مبنی بر همکاری با مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی ، دانشگاه / دانشکده مربوطه ودر هنگام بروز حوادث غیر مترقبه واعلام نیاز از طرف آنها

تبصره 1 : بدیهی است پزشکان مسئول فنی علاوه بر مدارک فوق بایستی پروانه دائم پزشکی وپروانه مطب مربوط به شهر درخواستی را ارائه دهند .

تبصره 2: موسس یا موسسین باید درخواست کتبی خودرا جهت تأسیس مرکز آمبولانس خصوصی با اعلام منطقه مورد نظر به مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی، دانشگاه / دانشکده مربوطه ارائه دهند.

فصل 3: حمل ونقل بیماران و مصدومین غیر اورژانس از واحد درمانی به منزل وبالعکس ،حمل ونقل بیماران غیر اورژانس بین مراکز درمانی ویا از شهرستانی به شهرستان دیگر، استقرار در مراسم خاص به درخواست ذینعفان ، استقرار در مراکز درمانی وغیر درمانی به درخواست مسئولین ذیربط آن مرکز

تبصره 1: بدیهی است انتقال بیمار بین مراکز درمانی وغیردرمانی با رعایت منشور  حقوقی بیمار وبا احترام به تصمیم بیمار در انتخاب مرکز آمبولانس خصوصی مورد نظر صورت می پذیرد وبیمار مجبور به انتخاب مرکز آمبولانس خصوصی مستقر در مرکز درمانی وغیر درمانی نمی باشد .

تبصره 2: کلیه استقرارها وآمار مربوطه باید به اطلاع مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی، دانشگاه / دانشکده مربوطه برسد.

تبصره 3 : مراکز به هیچ وجه حق حمل جسد وصدور گواهی فوت را ندارند .

تبصره 4: استفاده از آمبولانس فقط به منظور انتقال بیماران و پس از صدور برگ مأموریت خواهد بود واستفاده در سایر موارد ممنوع می باشد.

تبصره5: مراکز آمبولانس خصوصی، حق تهیه دارو ، تجهیزات ، معرفی پرستار وغیره را برای بیماران ندارند

تبصره 6 : معرفی وترغیب بیمار وهمراهان جهت انتقال به مراکز درمانی خاص توسط کادر آمبولانس ممنوع می باشد .

ماده 6:  ارسال آمار فعالیتهای مراکز به طور ماهیانه به مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی، دانشگاه / دانشکده ذیربط طبق فرمهای تهیه شده توسط مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی، دانشگاه / دانشکده

ماده 7: همکاری با وزارت مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی، دانشگاه / دانشکده ذیربط در هنگام بروز حوادث غیر مترقبه واعلام نیاز از طرف آنها

تبصره : در شهرهایی که مجوز دیسپچ صادرگردیده ودارای دیسپچ فعال هستند همه وظایف فوق با هماهنگی مرکز دیسپچ انجام می گیرد .

ماده 8: هرگونه شروع به کار نیروهای جدید یا پایان کار نیروهای قدیمی مرکز بایدبه اطلاع مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی، دانشگاه / دانشکده مربوطه برسد.

ماده 9 : رعایت کلیه شئون حرفه ای واخلاقی توسط کارکنان

فصل 4: شرح وظایف موسس یا موسسان

ماده 10 : وظایف موسس یا موسسان مراکز به شرح ذیل می باشد .

الف : معرفی مسئولان فنی واجد شرایط برای مرکز جهت تمام نوبنهای کاری به مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی، دانشگاه / دانشکده

تبصره 1: در شهرهایی که درای دیسپچ مشترک مراکز آمبولانس خصوصی هستند مسئولیت استاندارد بودن تجهیزات براساس استانداردهای اعلام شده از طرف مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی، دانشگاه / دانشکده برعهده مسئول فنی در تمام ساعات می باشد .

تبصر ه در صورت عدم امکان حضور مسئولان فنی می بایستی بلافاصله فرد یا افراد واجد شرایطی را به عنوان جانشین تاحداکثر به مدت سه ماه جهت تصدی امورفنی  مرکز به مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی، دانشگاه / دانشکده مربوطه معرفی نمایند .

ب: انتخاب ومعرفی کارکنان فنی واجد شرایط (خدمه آمبولانس ) براساس ضوابط آئین نامه

تبصره 1 : موسس یا موسسان می بایستی درصورت تخلف مسئول فنی از وظایف قانونی واحراز آن توسط بازرسین مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی، دانشگاه / دانشکده نسبت به معرفی فنی جدید واجدشرایط جهت معرفی به کمیسیون قانونی انجام نمایند .

تبصره 2 : درصورت تخطی موسس از وظایف محوله وعدم توجه به اخطارهای قبلی ابلاغ شده با صلاحدید مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی، دانشگاه / دانشکده ، مراتب در کمیسیون قانونی طرح ودرخصوص عدم صلاحیت وی تصمیم لازم اتخاذ خواهد شد.

ج: تأمین تجهیزات عمومی وملزومات پزشکی ، دارویی وغیره مورد نیاز جهت انجام وظایف مرکز براساس استانداردهای مورد تائید مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی، دانشگاه / دانشکده

د: رعایت کلیه ضوابط مقررات ، دستورالعمل ها  وتعرفه های مصوب

ه: نظار ت برحسن اجرای طرح تکریم ارباب رجوع توسط پرسنل مرکز

و: رعایت واجرای نظریات و پیشنهادات مسئول فنی درامور پزشکی وفنی براساس ضوابط

ز: کنترل و مراقبت وضعیت ساختمان ، آمبولانس ، تجهیزات ، تأسیسات ایمنی وتأمین تجهیزات عمومی و ملزومات مورد نیاز براساس استانداردهای مربوطه

ح: تعهد کتبی موسس یا موسسان مبنی برهمکاری با مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی، دانشگاه / دانشکده مربوطه در هنگام بروز حوادث غیر مترقبه واعلام نیاز از طرف آنها

تبصره :در شهرهای دارای دیسپچ مشترک مراکز آمبولانس خصوصی موظف به داشتن مسئول فنی روز از ساعت 8الی 20 در مرکز مربوطه ومسئول فنی شب از ساعت 20 تا8 صبح فردا درمرکز یا دیسپچ مشترک میباشند .

ب: نظارت برنحوه ارائه خدمات توسط پیراپزشکان و سایر کارکنان و ابلاغ تذکرات لازم به آنان و پیگیری فرآیندهای ارائه خدمات ودرصورت تخطی از آن ، اعلام مراتب به مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی، دانشگاه / دانشکده ذیربط

ج: بررسی واعلام صلاحیت کارکنان فنی برابر ضوابط مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی، دانشگاه / دانشکده

د: تهیه وتنظیم برنامه کاری قسمتهای مختلف ونظارت برحسن انجام خدمات درمانی در ساعات تعیین

ه: نظارت برنحوه تأمین کیفیت ، قابل استفاده بودن تجهیزات آمبولانسها وملزومات مورد نیاز ونیز داروهای موجود در مرکز مطابق با آخرین استانداردهای تعریف شده از طرف مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی، دانشگاه / دانشکده

و: ارتقاء سطح کیفی ارائه خدمات درمانی وفوریتهای پزشکی

ز: نظارت برتهیه، تنظیم ونگهداری پرونده پزشکی کلیه بیماران ونیز بررسی شرح حال ودستورات پزشکی مندرج در آن وتذکر به مسئولین مربوطه در صورت تخطی ازموازین علمی وفنی

تبصره : در شهرهای دارای دیسپچ مشترک مراکز آمبولانس خصوصی، دستورات پزشکی از طرف پزشک مشاور مقیم در دیسپچ انجام می شود ومسئولیت مشاوره پزشکی برعهده پزشک دیپسچ می باشد .

ح: رعایت ونظارت برحسن اجرای استانداردها مربوطه به تابلو، برگه های مأموریت ،فرمهای گزارش ماهانه و بایگانی پزشکی

ط: نظارت برثبت وارائه دقیق آمار فعالیت مرکز وارسال به مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی، دانشگاه / دانشکده ذیربط به طور مستمر (ماهانه) طبق فرم های اعلام شده .

ی: رعایت واجرای کلیه مقررات ودستور العلمهای وزارت متبوع ونظارت برحفظ شئون پزشکی ونیز موازین اسلامی ، اخلاقی ،فنی و. . . . .

ک : هماهنگی بین مسئولان فنی

فصل 6:  ضوابط تأسیس وشرایط اختصاصی موسس ومسئول فنی

ماده 12: پروانه تأسیس جهت کلیه اشخاص حقیقی وحقوقی ، شرکتهای تعاونی خدمات  بهداشتی درمانی ،خیریه درچارچوپ نظام خدمات و ضوابط تعیین شده ، دارای حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی در گروه پزشکی یا پیراپزشکی که صلاحیت آنها به تصویب کمیسیون قانونی توسط وزارت متبوع رسیده باشد، صادر می گردد.

تبصره 1: پروانه های تأسیس صادره شده قبل از تصویب این آئین نامه معتبر می باشد .

تبصره 2: نصف به علاوه یک نفر از اعضای شرکت تعاونی باید دارای حداقل  مدرک کارشناسی در گروه پزشکی با پیراپزشکی باشند .

تبصره 3 : ارائه گواهی انجام خدمت پزشکان وپیراپزشکان وبا معافیت از آن برای مسئول فنی وسایر پرسنل پیراپزشکی الزامی است .

تبصره 4:  به هر متقاضی واجد شرایط وصلاحیت ،فقط پروانه تأسیس یک مرکز داده می شود.

ماده 13: پروانه مسئول فنی ، به نام پزشک عمومی ویا پزشک متخصص ، پس از صویب کمیسیون
 قانونی ، با رعایت سایر ضوابط ومقررات صادره می گردد و هرمرکز باید دارای حداقل دومسئول فنی جداگانه جهت نوبتهای کاری روز وشب بوده وحضور مسئول فنی ، در نوبتهای کاری مقرر الزامی است .

تبصره : مسئول فنی می تواند از موسس یا موسین که دارای مدرک تحصیلی پزشک عمومی یا پزشک متخصص باشد . معرفی گردد.

ماده 14 : مدارک متقاضیان واجد شرایط تأسیس پس از بررسی از سوی مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی، دانشگاه / دانشکده مربوطه ونیز کارشناسی وتطبیق با ضوابط از سوی مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی کشور جهت طرح موضوع موافقت اصولی وتعیین صلاحیت موسس یا موسسان به کمیسیون قانونی مربوطه ، ارائه می گردد.

ماده 15: پس از صدور موافقت اصولی وتنظیم قرارداد تأسیس موسس یا موسسین موظفند حداکثر ظرف مدت یکسال از اخذ موافقت اصولی نسبت به تهیه مکان مناسب ، تجهیزات مورد لزوم وتأمین کارکنان فنی واداری اقدام نموده ومراتب را به مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی، دانشگاه / دانشکده ذیربط اعلام نمایند تاپس از تصویب در کمیسیون قانونی براساس مقررات نسبت به صدورپروانه های قانونی (تأسیس و مسئول ) توسط وزارت متبوع اقدام گردد.

تبصره : در صورت عدم تهیه مکان وعدم تأمین کارکنان در مدت مذکور موافقت اصولی موضوع ماده از اعتبار ساقط می شود وتمدید آن صرفا" برای یک بار و به همان مدت با درخواست و موافقت کمیسیون قانونی بلااشکال خواهد بود.

ماده 16: پس از تصویب کمیسیون قانونی وتائید صلاحیت مسئول فنی آمبولانسها از سوی مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی، دانشگاه / دانشکده به منظور صدور کارت معاینه طبی ،شماره کشوری ومجوز تردد مورد بازدید قرارگرفته وپس از آن ،مراتب جهت صدور تأسیس ومسئول فنی وکارت معاینه فنی وشماره گذاری به اداره صدور پروانه های وزارت متبوع یا دانشگاه/ دانشکده مربوطه ونیز معاونت راهنمایی ورانندگی ناجا منعکس می گردد .

تبصره : اعتبارپروانه های صادره به مدت دوسال بوده وتمدید آن منوط به رعایت ضوابط ومقررات آئین نامه خواهد بود .

ماده 17: انتخاب و تغییر نام مرکز می بایست با اطلاع مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی، دانشگاه / دانشکده مربوطه و موافقت وزارت متبوع باشد .

ماده 18: هرگونه جایجایی محل مرکز می بایست درچارچوب ضوابط ومقررات آئین نامه ویا اطلاع و موافقت مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی، دانشگاه / دانشکده  ذیربط ، تصویب کمیسیون قانونی واخذ مجوز جدید از وزارت متبوع باشد .

ماده 19: رعایت کلیه ضوابط ومقررات وزارت متبوع از سوی مراکز الزامیست ودرصورت تخلفات از ضوابط ومقررات ، مطابق فصل 9 این آئین نامه (فصل تخلفات )  اقدام می گردد.

تبصره 1: مراکز آمبولانس خصوصی موظفند ضمن رعایت میزان تعرفه مصوب وزارت متبوع که از طریق دانشگاه / دانشکده مربوطه ، ابلاغ می گردد درقبال اخذ وجه قبض رسید ارائه نمایند .

تبصره 2: با توجه به لزوم متفاوت بودن شکل ظاهری پرسنل مراکز ،از تکنسینهای فوریت های پزشکی 115 ، فرم لباس پرسنل این مراکز باید شامل پیراهن وشلوار سرمه ای بوده ونام ونام خانوادگی وسمت (راننده – تکنسین – پزشک ) ونام مرکز مربوطه را جهت شناسایی برروی لباس خود درج نمایند . نصب هرگونه آرم وعلامت وعناوین دیگر برروی لباس فرم ، ممنوع می باشد .

تبصره 3: نام مرکز آمبولانس خصوصی وشماره تلفن آن می بایستی در دوطرف وعقب آمبولانس به رنگ آبی نوشته شود ودرج هرگونه آرم وعلامت وعناوین تبلیغی دیگر ممنوع می باشد. درضمن باید شماره تلفن رسیدگی به شکایات که توسط مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی، دانشگاه / دانشکده اعلام می شود در دوطرف وعقب آمبولانس نوشته شود.

تبصره 4:  در شهرهای دارای دیسپچ مشترک مراکز آمبولانس خصوصی باید شماره مرکز دیسپچ مشترک در دوطرف وعقب آمبولانس نوشته شود . درضمن بایستی شماره تلفن رسیدگی به شکایا ت اعلام شده از طرف مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی، دانشگاه / دانشکده ودو خط شماره تلفن رسیدگی به شکایات متعلق به دیسپچ مراکز آمبولانس خصوصی در دوطرف عقب آمبولانس نوشته شود.

تبصره 5: هر آمبولانس خصوصی جهت انجام مأموریت موظف به داشتن حکم مأموریت از مرکز اعزام کننده بوده ولازم است با هماهنگی ونظارت مسئول فنی مرکز نسبت به جابجایی بیماران اقدام نماید .

تبصره 6: در شهرهای دارای دیسپچ مشترک مراکز آمبولانس خصوصی کلیه مأموریتها از طریق دیسپچ به مراکز اعلام خواهد شد و انجام مشاوره پزشکی جهت کلیه مأموریتها الزامی است .

تبصره 7: در شهرهای دارای دیسپچ مشترک مراکز آمبولانس خصوصی سیستم کدینگ عملیاتی نیروها وآمبولانسها با هماهنگی مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی، دانشگاه / دانشکده انجام خواهد شد.

تبصره 8: توقف آمبولانسهای مراکز به استثنای زمان انجام مأموریت ،درخارج از پارکینگ مرکز ممنوع می باشد باتوجه به نیاز استقرار آمبولانسهای خصوصی در برخی مراکز درمانی وغیر درمانی به درخواست مسئولین ذیربط مراکز درمانی و غیردرمانی و تائید مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی، دانشگاه / دانشکده، دراین استقرارها بلامانع است .

ماده 20: هرگونه نقل وانتقال پروانه تأسیس ممنوع می باشد وموسس یا موسسین می تواند افراد واجد شرایط معرفی نمایند وپس از تصویب کمیسیون ماده 20 پروانه قبلی مبلغی وپروانه جدید صادر
خواهد شد .

تبصره : هرگونه فعالیت افراد جدید قبل از تصویب کمیسیون ماده 20 ممنوع می باشد .

ماده 21: درصورتی که موسس به دلایلی قصد تعطیلی ویا انحلال مرکز را داشته باشد ، می بایست مراتب را قبلاً به اطلاع مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی، دانشگاه / دانشکده ذیربط جهت طرح در کمیسیون قانونی برساند .

تبصره 1: مسئول فنی موظف است درصورت یبت (کمتر از 3 ماه) نسبت به معرفی جانشین واجدشرایط به مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی، دانشگاه / دانشکده ذیربط اقدام نماید.

تبصره 2 : درصورت غیبت مسئول فنی ، بیش از سه ماه ، معرفی مسئول فنی واجد شرایط
 جایگزینی ، الزامی است .

فصل 7: ضوابط وشرایط مکان ،تجهیزات ،آمبولانس وملزومات مربوطه ، نیروی انسانی

ماده 22: شرایط ساختمان مرکز به شرح ذیل می باشد.

الف: ساختمان مرکز باید دارای امکانات بهداشتی وفنی مناسب ، محل پارکینگ آمبولانسها ونیزبه صورت یک واحد مستقل یا استیجاری باشد

تبصره : درصورت نداشتن پارکینگ استفاده از پارکینگ اجاره ای با رعایت حداکثر 50 متر از مرکز بلامانع است .

ب : تخصیص حداقل یک خط تلفن ثابت 24 ساعته

تبصره : اعلام شماره تلفن مورد نظر به مرکز اطلاعات شهری 118 پس از صدور پروانه تأسیس توسط مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی، دانشگاه / دانشکده مربوطه صورت خواهد گرفت .

ج: نصب دائمی تابلوی مرکز طبق متن مندرج در پروانه تأسیس

د: ساختمان مرکز باید دارای حداقل 6 اطاق جهت کارکنان ، ارتباطات ، استراحت ، انبار دارویی اورژانس و قسمت پذیرش و نگهداری مدارک پزشکی وسرویس عمومی (دستشویی و توالت ) باشد.

ه:اخذ تاییدیه اداره نظارت براماکن  عمومی نیروی انتظامی یا ادارات تابعه استانی توسط مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی، دانشگاه / دانشکده مربوطه .

تبصره 1: هرمرکز باید دارای درب ورودی اصلی مستقل از سایر طبقات یا واحدهای دیگر باشد تاباعث ایجاد مزاحمت برای همسایه ها نگردد . ضمناً درصورت داشتن درب مشترک در مجتمع مسکونی اخذ رضایت کتبی کلیه مالکین واحدها پس از صدور موافقت اصولی دراین خصوص ورعایت موازین بهداشت عمومی و محیط ، با تائید دانشگاه / دانشکده مربوطه الزامی است .

تبصره 2: درصورت عدم تائید صلاحیتهای فردی ، انتظامی و ترافیکی کارکنان یا مرکز واعلام آن توسط اداره اماکن عمومی نیروی انتظامی یا واحدهای تابعه استانی ، موسس موظف به رفع نواقص وکسب شرایط لازم می باشد . و در صورت عدم تائید صلاحیتهای موسس درخواست ابطال با پیشنهاد وتائید مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی، دانشگاه / دانشکده مربوطه به کمیسیون قانونی صورت خواهد گرفت

ماده 23: شرایط آمبولانس وملزومات وتجهیزات آن به شرح ذیل می باشد:

الف: مالکیت حداقل 2 دستگاه آمبولانس استاندارد به نام موسس یا موسسین (برطبق استاندارد کشوری)  ب: از تاریخ ساخت آمبولانس حداکثر 5 سال بیشتر نباید گذشته باشد .

تبصره : درخصوص آمبولانسهایی که بیش از 5 سال از ساخت آنها می گذرد، درصورت کسب تائیدیه استاندارد آزمون دوره ای از موسسه استاندارد وتحقیقات صنعتی ایران و مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی، دانشگاه / دانشکده، جهت معاینه فنی به اداره راهنمایی ورانندگی معرفی می شوند . لازم به ذکراست از تاریخ ساخت آنها نباید بیش از 10 سال گذشته باشد

ج: وجود شیشه حائل بین کابین بیمار واطاق راننده

د: درج نام موسسه دردوطرف بدنه وپشت آمبولانس (مطابق دستورالعمل  وزارت متبوع)

ه: دارابودن هواکش و سیستم تهویه

و: برانکارد ثابت ومتحرک صندلی جهت پرستار بیمار

ز:دارابودن تجهیزات طبی براساس تیپ آمبولانس ومطابق با چک لیست تجهیزات وداروها که سالیانه از طرف مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی، دانشگاه / دانشکده اعلام می شود وسایر تجهیزات مطابق استاندارد کشوری 4374

ح: دارا بودن داروهای لازم طبق لیست مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی

ط: چراغ قوه ، قیچی ،طناب پتو،کولر وبخاری ، پروژکتور

ی: نصب آژیر علائم اخباری و چراغ گردان

ک: نصب کارت معاینه طبی وتعرفه مصوب وزارت متبوع در داخل کابین عقب آمبولانس

تبصره : اعتبار کارت معاینه طبی به مدت یک سال بوده وتمدید آن منوط به بازدید وتائید مجدد توسط، دانشگاه / دانشکده مربوطه خواهد بود.

ماده 24 : معرفی کارکنان فنی واجد صلاحیت (یک نفر کاردان یا کارشناس ، پرستاری ، یا هوشبری ، دیپلم  بهیاری ) ویک راننده به ازاء هردستگاه آمبولانس در هرشیفت کاری ویک نفر تلفنچی ومتصدی بایگانی در مرحله بهره برداری به مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی، دانشگاه / دانشکده ضروریست به صوری که حداقل دودستگاه آمبولانس به صورت شبانه روزی فعال باشد .

تبصره : نیروهای عملیاتی آمبولانس (خدمه آمبولانس ) موظفند که درکلاسهای آموزشی مربوطه، که از طرف مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی مشخص می گردد ، شرکت نمایند .بدیهی است پس از اخذ مدرک قبولی در آزمون انجام شده از طرف مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی، دانشگاه / دانشکده مجوز اشتغال به کاردریافت می نمایند . چگونگی نحوه آموزش کارکنان مراکز توسعه مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی، دانشگاه / دانشکده تعیین خواهد شد .

فصل 8: نظارت

ماده 25 : نظارت مستمر بر عملکرد کلیه مراکز آمبولانس خصوصی آمبولانسهای مراکز درمانی شرکت ها ونهادها به عهده مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی، دانشگاه / دانشکده علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی می باشد .

تبصره :کلیه  مراکز آمبولانس خصوصی مکلف به رعایت و نصب  تعرفه های مصوب وزارت متبوع که از طریق دانشگاه / دانشکده علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی  ابلاغ می گردد. می باشند .

ماده 26 : رعایت مندرجات این آئین نامه و سایر ضوابطی که از طرف وزراتخانه تصویب و ابلاغ شود ، برای مراکز ضروری است .

ماده 27: رسیدگی به شکایات مردم از مرکز آمبولانس خصوصی واعلام نظر کارشناسی درخصوص شکایات مردمی از طریق مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی، دانشگاه / دانشکده می باشد.

فصل 9 : تخلفات

ماده 28: درصورتی که موسس یا موسسین ، مسئول فنی از ضوابط ومقررات مفاد الزامات ووظایف موضوع آئین نامه تخطی نماید به نحو ذیل با ایشان برخورد خواهد شد:

تذکر شفاهی با قید موضوع در صورتجلسه بازرسی محل توسط بازرسین مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی، دانشگاه / دانشکده وخدمات بهداشتی، درمانی ذیربط

درصورت 3 تذکر شفاهی ، اخطار کتبی توسط مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی، دانشگاه / دانشکده وخدمات بهداشتی، درمانی صادر می گردد.

درصورت تکرار و ادامه تخلف و عدم توجه به 2 اخطار کتبی ابلاغ شده به فاصله حداقل دو هفته ،چنانچه اعمال انجام شده در قالب قانون تعزیرات حکومتی (در امور بهداشتی – درمانی )باشد . موضوع به کمیسیون ماده 11 قانون یادشده ودرسایر موارد به مراجع ذیصلاح احاله خواهد شد.

ماده 29: وزارت مجاز است که هریک از موسسات درمانی وتشخیصی کشور را هرزمان لازم باشد مورد بازرسی قرارداده ، مسئولان مرکز آمبولانس خصوصی مکلفند که هرنوع اطلاعات لازم را دردسترس بازرسان وزارت و یا مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی، دانشگاه / دانشکده و خدمات بهداشتی، درمانی قراردهند و چنانچه در وسایل ، لوازم ، بنا و اداره مرکز آمبولانس خصوصی نقصی مشاهده و گزارش شد مکلف به رفع آن می باشند . درصورت تسامح مسئولین مرکز آمبولانس خصوصی چنانچه مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی، دانشگاه / دانشکده تشخیص دهد که عدم اجرای امور مذکور موجب بروز مشکلات بهداشتی- درمانی و ارائه خدمات مربوطه می شود می تواند بعد از اخطار کتبی دوم به فاصله دو هفته بعد از ابلاغ ، دستور تعطیلی موقت موسسه تا رفع نواقص را بدهد و درصورت عدم توجه مرکز آمبولانس خصوصی ، درخواست لغو دائم پروانه تأسیس را از مراجع ذیصلاح نماید .

فصل 10 :شرایط بکارگیری آمبولانس توسط بخش های ، دولتی و خصوصی :

ماده 30 : بیمارستانها و درمانگاههای شبانه روزی موظف به داشتن آمبولانس منطبق با مشخصات و استانداردهای مطرح شده در آئین نامه می باشند.

ماده 31: سازمانهای دولتی  و نیز شرکتهای خصوصی (جهت کارخانجات تحت پوشش )در صورت نیاز به داشتن آمبولانس جهت ارائه خدمات فوریتی ناشی از حوادث کار ، به کارکنان تحت پوشش ، بایستی درخواست کتبی خود را مبنی بر ایجاد مرکز آمبولانس خصوصی براساس آئین نامه تأسیس مراکز آمبولانس خصوصی به مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی، دانشگاه / دانشکده مربوطه ارائه نمایند. بدیهی است درصورت عدم تمایل به راه اندازی مرکز آمبولانس خصوصی براساس ضوابط فوق می توانند از طریق خرید خدمات نیاز خود را تأمین نمایند .

ماده32: در خواست تأسیس مرکز آمبولانس خصوصی و تعیین مکان بایستی توسط بالاترین مقام اجرایی سازمان و یا شرکت به همراه تصویر پروانه تأسیس یا بهره برداری سازمان ویا شرکت به مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی، دانشگاه / دانشکده اعلام گردد.

تبصره : فعالیت این گونه آمبولانسها (اعم از آمبولانس بیمارستان ها، درمانگاهها ، سازمانها و شرکتهای دولتی و غیردولتی)منحصراً در حوزه نیاز اعلام شده اولیه خواهد بود و انجام مأموریتهای خارج از حوزه مجوز ممنوع می باشد .

این آئین نامه به استناد ماده 24 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب سال 1334 و اصلاحیه های بعدی آن مشتمل بر10 فصل 32 ماده و43 تبصره تصویب گردید واز تاریخ ابلاغ لازم الاجراست وکلیه آئین نامه های قبلی در خصوص تأسیس مراکز خدمات آمبولانس خصوصی از تاریخ ابلاغ این آئین نامه کان لم یکن تلقی می گردد./الف/4/5

 

1395/12/11
Powered by DorsaPortal