Skip to content

Main Content

ستاد هدایت عملیات بحران ( Eoc )


معرفی مسئول واحد و شرح وظایف

مرکز هدایت عملیات بحران

ستاد هدایت و اطلاع رسانی امور درمان دانشگاه

ستاد ارتباطات

کارگروه تخصصی بهداشت ودرمان

پدافند زیستی

برنامه پاسخ اضطراری

همایش ها و مانورها

نمونه چارت فرماندهی حادثه بیمارستانی

ابزارهای ملی ارزیابی سلامت

شیوه نامه پدافند زیستی

سوله مدیریت بحران

حوادث ویژه قابل گزارش

کتابهای حوزه بحران و بلایا

دستورالعملها