Skip to content

Main Content

مرکز پایش مراقبتهای درمانی ( MCMC )


مسئول واحد mcmc

معرفی واحد

اهداف و استراتژی واحدMCMC

اهم فعالیتهای جاری در واحد mcmc

فرایند اعزام

راههای تماس و شماره نمابر