Skip to content

واحد نظارت و ارزیابی

مسئول واحد:سیده معصومه هاشمی امرئی                                           
کارشناسان واحد: حسین لازری - مطهره موازی
شماره تماس:۰۱۱۳۳۰۴۴۱۳۳
 
 
شرح وظایف:
 ۱- برنامه ریزی وزمان بندی پایش های محیطی

۲- پایش و ارزیابی نحوه عملکرد مسئولین مراکز پیام وپایگاه ها،اپراتور۱۱۵، تکنسین وامدادگر راننده طبق شرح وظیفه وفرم های طراحی شده توسط واحد

۳- جمع بندی پایش های انجام شده وارسال پس خوراند به واحد های زیر مجموعه وپیگیری رفع مشکلات موجود تا حصول نتیجه

۴- پاسخ گویی به شکایات، پیشنهادات وتقدیر مردمی ویا ادارات وسازمان های دیگرکه از طریق تلفن مربوطه دریافت می گردد

۶- تشکیل جلسات بررسی شکایات و تقدیر مردمی وارائه ی پیشنهادات به رئیس محترم مرکزجهت تصمیم گیری نهایی

۷- ایجاد فایل پرسنلی برای کلیه کارکنان وثبت اطلاعات عملکردی مربوط به افراد ازجمله تشویقات وتنبیهات

۸- بررسی نحوه عملکرد کلیه پرسنل دخیل درارائه ی خدمات از طریق نظرسنجی تلفنی وبررسی مأموریت های انجام شده جهت اطلاع از میزان رضایتمندی مردم وآشکارشدن نواقص احتمالی درفرایند کار

۹- بررسی نحوه عملکرد پرسنل ارتباطات با شنود فایل های صوتی گذشته و On Line