Skip to content

برگزاری کارگاه های مهارت بالینی برای پرسنل اورژانس پیش بیمارستانی مازندران

یازدهمین و دوازدهمین دوره مهارت بالینی برگزار شد

به گزارش روابط عمومی مرکز اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی مازندران کارگاه های مهارت های بالینی برای پرسنل اورژانس پیش بیمارستانی در مازندران برگزار شد.این دوره به همت واحد آموزش مرکز اورژانس پیش بیمارستانی و در دو روز به صورت تئوری و عملی و با حضور اساتید مجرب کارشناس ارشد فوریت های پزشکی شاغل در اورژانس پیش بیمارستانی مازندران در دو روز جدا روزهای18 و 19تیر 1403 برا ی پرسنل اورژانس شهرهای فریدونکنار،محمودآباد،نور،آمل وبابلسر در شهرستان فریدونکنار برگزار شد.این دوره با رویکرد جدید سازمان اورژانس کشوربه صورت ایستگاه های عملی در حیطه های مختلف مهارت های بالینی و برگزاری آزمون کتبی جهت پرسنل حاضر برگزار شد.