مديريت حوادث وفوريتهاي پزشكي
۱۳۹۹ دوشنبه ۱۱ فروردين
br ENGLISH
شاخصهاي عملكردي
شاخص هاي اصلي اورژانس 
 
 
    تعداد كل مراجعين به اورژانس 
 
        تعداد بستري موقت در اورژانس -
 
      درصد بيماران تعيين تكليف شده طي مدت 6 ساعت  -
 
        درصد بيماران خارج شده از اورژانس كمتراز 12 ساعت -
 
        درصد CPR موفق -
 
          درصد ترك با مسئوليت شخصي -
 
        ميانگين مدت زمان انتظار بيماران براي اولين ويزيت پزشك در سطوح مختلف ترياژ -
       
 

1397/11/28
Powered by DorsaPortal