مديريت حوادث وفوريتهاي پزشكي
۱۳۹۹ دوشنبه ۱۱ فروردين
br ENGLISH
شرح وظايف اداره اورژانس

شرح وظايف اداره اورژانس   


شرح وظايف :

 

1) انجام مطالعات لازم در خصوص برنامه آنكالي كليه مراكز درماني و پيگيري در خصوص تداخل و فقدان برنامه آنكالي و پيگيري پوشش فوق الذكر ( دولتي و خصوصي )

2)     جمع آوري و تجزيه و تحليل آمار عملكرد ماهانه و سالانه در خصوص امر اعزام بيماران از بخش اورژانس

3)     جمع بندي آمار ترياژ و مرگ و مير اورژانس از كليه مراكز تحت پوشش

4)     مشاركت در خصوص برنامه آموزش حوادث غيرمترقبه

5) تامين و پيش بيني نيروي انساني ، تجهيزات پزشكي و غيرپزشكي و استانداردسازي فضاي فيزيكي اورژانس بيمارستانها و منابع مورد نياز جهت ارتقاي آن

6)      پيگيري و اجراي دستورالعملهاي وزارت بهداشت ، درمان و اموزش پزشكي

7)     انجام دستورات مقامات مافوق و ارائه گزارش اقدامات انجام شده

8)     همكاري لازم با ساير كارشناسان واحدهاي ديگر در زمينه ارزشيابي ، تشكيلاتي ، نظارتي و غيره

9)     شركت در جلسات و كميته هاي ارتقاء اروژانس بيمارستاني و ارائه نظرات مشورتي و تخصصي

10) مشاركت در ارزيابي شاخصهاي عملكردي و اختصاصي بخش اورژانس بيمارستانها

11) پيگيري برنامه هاي ارتقاي كمي و كيفي خدمات اورژانس بيمارستانها تحت پوشش

12) نظارت بر تشكيل كميته تعيين تكليف بيماران اورژانس

13) نيازسنجي و تدوين برنامه هاي آموزش مرتبط با اورژانس ونظارت بر اجراي برنامه هاي مذكور براي پرسنل و پزشكان شاغل در اورژانس بيمارستانها

14) پيگيري و تشكيل مستمر كميته راهبردي ارتقاء خدمات اورژانس بيمارستاني در دانشگاه و بيمارستانهاي تحت پوشش با محوريت تعيين تكليف بموقع بيماران ، افزايش رضايتمندي بيماران ، درمان كم عارضه و كاهش بار مراجعه به بخش اورژانس بيمارستاني


 

1397/11/28
Powered by DorsaPortal