مديريت حوادث وفوريتهاي پزشكي
۱۳۹۸ دوشنبه ۲۸ بهمن
br ENGLISH
پايگاههاي جاده اي وشهري

 تعداد كل پايگاههاي اورژانس شهري وجاده اي وهوايي :84


رديف نام پايگاه موجود نام شهرستان نوع پايگاه
شهري جاده اي
1 بوعلي ساري شهري  
2 فرهنگ ساري شهري  
3 اسماعيلي ساري شهري  
4 لاريم  ساري   جاده اي
5 تاكام ساري   جاده اي
6 كياسر ساري   جاده اي
7 سورك مياندرود شهري  
8 محمدآباد ساري   جاده اي
9 راهبند ساري شهري  
10 وفائيان (خزرآباد) ساري  
جاده اي      
 11 كلاج خوسه
 ساري  جاده اي
12
شجاع
ساري
 جاده اي
13
ولوجا
ساري
 جاده اي
14 رامسر رامسر شهري  
15 كتالم رامسر   جاده اي
16 تنكابن تنكابن شهري  
17 عباس آباد عباس آباد شهري  
18 سلمان شهر عباس آباد   جاده اي
19 چالوس چالوس شهري  
20 مرزن آباد (دوآب) چالوس   جاده اي
21 كلاردشت چالوس   جاده اي
22 مجلار چالوس   جاده اي
23 دونا چالوس   جاده اي
24 نوشهر نوشهر شهري  
25 صلاح الدين كلا نوشهر   جاده اي
26 نور نور شهري  
27 چمستان  نور   جاده اي
28 ايزدشهر نور   جاده اي
29 محمودآباد محمودآباد شهري  
30
سرخرود محمودآباد   جاده اي
31 كلوده محمودآباد   جاده اي
32 آمل1 آمل شهري  
33 آمل2 آمل شهري  
34 آمل 3 آمل شهري  
35 نارنجستان آمل   جاده اي
36 سقرچي آمل   جاده اي
37 بايجان آمل   جاده اي
38 گزنگ آمل   جاده اي
39 پلور آمل   جاده اي
40 فريدونكنار فريدونكنار شهري  
41
بابلسر بابلسر شهري  
42بهنمير بابلسر   جاده اي
43 كياكلا قائمشهر   جاده اي
44 باغ جهانديده  قائمشهر شهري  
45 بشل قائمشهر   جاده اي
46 قائمشهر1 قائمشهر شهري  
47 قائمشهر 3 قائمشهر شهري  
48 شيرگاه سوادكوه   جاده اي
49 زيرآب سوادكوه   جاده اي
50 آزادمهر سوادكوه   جاده اي
51 پل سفيد سوادكوه شهري  
52
ورسك سواده   جاده اي
53 جويبار جويبار شهري  
54 نكا نكا شهري  
55 رستم كلا بهشهر   جاده اي
56 بهشهر بهشهر شهري  
57 زاغمرز زاغمرز   جاده اي
58 سفيد چاه سفيدچاه   جاده اي
59 تيرتاش گلوگاه   جاده اي
60
گلوگاه گلوگاه شهري  
61 نمك آبرود چالوس   جاده اي
62 دوهزار تنكابن   جاده اي
63 بلده نور   جاده اي
64 كله بست بابلسر   جاده اي
65 خليل شهر بهشهر   جاده اي
66 درويش خليل(شير محله) فريدونكنار   جاده اي
67 ملكار نوشهر   جاده اي
68 جواهرده رامسر   جاده اي
69 دوآب سوادكوه   جاده اي
70 ولي آباد  چالوس   جاده اي
71 طوسكلا نكا   جاده اي
72 زرندين  نكا   جاده اي
73 رويان نور   جاده اي
74 قراخيل (جاده نظامي) قائمشهر   جاده اي
75 تليكسر محمودآباد   جاده اي
76 معلم كلا محمودآباد   جاده اي
77 ولوجا (گوهر باران) ساري   جاده اي
78 بابلسرشهري2 بابلسر شهري  
 79نارنج باغ
نكا
 جاده اي
 80قائم شهر4
قائمشهر
شهري
 
 81بنفشه ده
نور
 جاده اي
82
بهشهر2
بهشهر
شهري
 
83
ارطه
قائمشهر
 جاده اي
84
اورژانس هوايي
مازندران
  
 
1396/10/06
Powered by DorsaPortal