مديريت حوادث وفوريتهاي پزشكي
۱۳۹۹ دوشنبه ۱۱ فروردين
br ENGLISH
Emergency Operations Center

مركز هدايت عمليات بحران

( Emergency Operations Center )

مركز هدايت عمليات بحران

مركز هدايت عمليات بحران محلي براي گردهمايي و نگهداري منابعي است كه براي پاسخ به فوريتها و بحرانها لازم و ضروري است. مكاني است كه مسئولين در زمان وقوع بحران براي هدايت و

هماهنگي مديريت عمليات و توزيع منابع در آن حضورمي يابند. همچنين مركزي براي مديريت و پاسخ دهي به فعاليت ها است. مركز هدايت عمليات بحران برخلاف تصور هرگز به فرما ندهي

سانحه و انجام عمليات مشغول نخواهد بود بلكه موارد مورد نيازبراي بحران را برنامه ريزي و از آن پشتيباني مي كند و از مركز فرماندهي بحران كه مرتبط با آن است حمايت مي كند. مركز

هدايت عمليات بحران قلب و مغز مديريت بحران و يكي از اركان مهم آن است و در واقع مسئول تصميمات استراتژيك بحران مي باشد و تصميمات عملياتي را بر عهده سطوح پائين تر مي گذارد.

اهداف پروژه ايجاد مركز هدايت عمليات بحران دانشگاه

هدف كلي: ساماندهي و هماهنگي درون بخشي و بين بخشي جهت مقابله با بلايا و نيز مشاهده روزانه عملكرد واحدهاي مركز مديريت حوادث و فوريتهاي پزشكي مي

باشد.

اهداف اختصاصي:

-1 كاهش مرگ و مير ناشي از حوادث

-2 ارتقاء كيفي سيستم نظارتي برعملكرد اورژانس پيش بيمارستاني و بيمارستاني

-3 افزايش ميزان مشاركت و تعامل بين بخشي بخصوصدر زمان بروز حوادث و بلايا

-4 ايجاد هماهنگي جهت اعزام تيمهاي اضطراري در زمان ضرورت

-5 ايجاد بانكجامع اطلاعات آماري از حوادث و سوانح

-6 تهيه و تدوين سناريوي مانورهاي مختلف

-7 اجراي مانور

-8 برقراري سيستم هشدار سريع

-9 ايجاد سيستم ارتباطي مناسب بين رده هاي فرماندهي ، تيمهاي عملياتي و ساير واحدها

-10 استفاده كاربردي و مناسب از اطلاعات موجود در مركز

-11 فراهم نمودن بستري مناسب براي ايجاد مركزهاي عمليات بحران(درشبكه هاي بهداشت و درمان شهرستانهاي استان بوشهر)

اجزاء مركز هدايت عمليات بحران

-1 اولين جزء كاركنان هستند.

بايد بطور مناسب ورزيده و توانايي فكر كردن خلاق و ايجاد سناريوي گوناگون را داشته باشند.

-2 دومين جزء مهم ارتباطات است.

سيستم ارتباطات بايد طوري باشد تا اطلاعات لازم و همچنين دستورات استراتژيك، بدون هيچ مشكلي به مركز هدايت عمليات بحران وارد يا خارج گردد. بعبارتي مسير

اطلاعات بايد يك مسير پيوسته باشد.

شرح وظايف مركز هدايت عمليات بحران:

-1 ساماندهي وهماهنگي درون بخشي و بين بخشي درزمان وقوع بحران .

-2 مهمترين مرجع تصميم گيري ، هدايت و رهبري درشرايط بحران،

-3 هماهنگكننده در سيستم اورژانس پيش بيمارستاني و بيمارستاني

-4 ايجاد بانكاطلاعاتي آماري از حوادث ويژه بصورت روزانه، ماهيانه و مقايسه با گزارشات آماري مراكز پليس- پزشكي قانوني و. . .

-5 پيگيري و دريافت گزارشات حوادث ويژه و غيرمترقبه از مراجع ذيربط

-6 اطلاع رساني و اعلام ايجاد آمادگي به مراكز اورژانس و ساير مراكز امدادي، بهداشتي و درماني درزمان وقوع حوادث و بلايا به منظور مرتفع نمودن نيازهاي

بهداشتي و درماني مصدومين وبيماران

-7 تبديل شدن مركز مذكور به مركز بحران دانشگاه به هنگام مواجهه با حوادث سنگين و بلايا و هدايت عمليات بحران

-8 نظارت و ارزيابي برعملكرد مراكز اورژانس

-9 انجام فعاليت به صورت شبانه روزي درراستاي هماهنگي، دريافت و ثبت اطلاعات
 
 
 
1396/10/04
Powered by DorsaPortal